Regulamin dla sklepu internetowego KINGY obowiązuje od 01.06.2016r.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki funkcjonowania sklepu internetowego KINGY prowadzonego pod adresem www.kingy.pl.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Wyłącznym Właścicielem oraz Administratorem (dalej: „Administrator” lub „KINGY”) sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem www.kingy.pl jest firma:

KINGY Blanka Pionkowska

działająca pod adresem:

Ul. Piłsudskiego 18

39-400 Tarnobrzeg

NIP: 8672219861

REGON: 364276817

Tel. +48 602 514 986

Mail: kontakt@kingy.pl

Nr rachunku bankowego: Bank Pekao SA 15 1240 2744 1111 0010 6776 5057


2. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze sklepem KINGY.

Indywidualne negocjacje powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres KINGY drogą mailową.

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji,

zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin.


3. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców.

Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/.


4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów,

które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.


5. Regulamin stanowi wzorzec umowny zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.


6. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.


7. Regulamin sporządzony jest w języku polskim.


8. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polski.


9. Cały asortyment KINGY posiada cechy probiercze obowiązujące dla złota i srebra zatwierdzone przez właściwe organy.§ 2 SŁOWNICZEK

 • ADMINISTRATOR:

Firma KINGY Blanka Pionkowska,

Ul. Piłsudskiego 18,

39-400 Tarnobrzeg,

NIP: 8672219861

REGON: 364276817

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=5d8b5b13-81c6-4bfe-901e-226fc078aa85

KONTO BANKOWE:

Bank Pekao SA 15 1240 2744 1111 0010 6776 5057

 • DANE KONTAKTOWE:

KINGY Blanka Pionkowska

Ul. Piłsudskiego 18

39-400 Tarnobrzeg

telefon: +48 602 514 986

e-mail: kontakt@kingy.pl

 • DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Klienta wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa;

 • DZIEŃ WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY - dzień wykonania Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

 • FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego Produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z KINGY w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

 • FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony Produkt, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z KINGY w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

 • KINGY - sklep internetowy www.kingy.pl, który prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet;

 • KLIENT - konsument lub przedsiębiorca korzystający z usług KINGY;

 • KUPUJĄCY – osoba nabywająca Produkty KINGY;

 • KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami;

 • KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika umożliwiający i służący do uczestnictwa w procesie zawierania umów sprzedaży dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym KINGY posiadający nazwę oraz hasło indywidualne dla każdego Użytkownika;

 • KOSZYK – lista Produktów sporządzona z oferowanych w sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego;

 • MIEJSCE DOSTARCZENIA PRODUKTU – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta Produkt;

 • MOMENT WYDANIA PRODUKTU –moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

 • REGULAMIN - niniejszy regulamin oraz załączniki informujące o zasadach funkcjonowania sklepu internetowego KINGY prowadzonego pod adresem www.kingy.pl;

 • REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym KINGY;

 • SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.kingy.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie;

 • UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Administratorem a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego KINGY;

 • UMOWA - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Użytkowników i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klienta;

 • USŁUGA NEWSLETTER – biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany do Klientów za pomocą poczty elektronicznej po ich wcześniejszym zapisaniu się do niego (dalej: Newsletter);

 • USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - funkcjonalności systemu teleinformatycznego umożliwiające transmisję danych drogą elektroniczną. Administrator umożliwia Klientom korzystanie z oferowanych przez niego rozwiązań takich jak założenie i prowadzenie konta w Sklepie internetowym, korzystanie z funkcjonalności panelu zamówienia na odległość w Sklepie, świadczenie Usługi Newslettera w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

 • UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego KINGY;

 • WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego Produktu;

 • ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy; informacja dotycząca reklamacji oraz wzór formularza reklamacyjnego;

 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Administratorem.§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Korzystanie ze Sklepu internetowego dozwolone jest tylko i wyłącznie wtedy gdy Użytkownik dokonuje tego w sposób zgodny z prawem

i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.


2. Dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zabronione. Użytkownikowi zakazuje się korzystania

z Usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego,

rozsyłanie bądź umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej, użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.


3. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to:

 • Komputer z dostępem do Internetu;
 • Dostęp do poczty elektronicznej;
 • Zalecana rozdzielczość monitora 1920 x 1080 pikseli lub wyższa;
 • Aktualna wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari;
 • Zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
 • Włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows) dla domeny www.kingy.pl;


4. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości,

jednocześnie Administrator dołożył wszelkich starań, aby prezentacja biżuterii na stronie sklepu KINGY była jak najtrafniejsza.

Aby zminimalizować ryzyko zniekształceń Administrator proponuje korzystanie ze sprzętu komputerowego o następujących danych technicznych:

monitor o przekątnej 23 cala i rozdzielczości 1920 x 1080 pixeli, przy domyślnych ustawieniach przeglądarki.


5. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu,

mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się Klienta o kontakt z Administratorem.


6. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

 • Konto Klienta;
 • Formularz Zamówienia;
 • Newsletter;


7. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Administratora jest bezpłatne.


8. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym

oraz świadczenie Usług Newslettera zawarte są na czas nieoznaczony.


9. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni Formularz

zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.


10. Klient może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową Umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym

w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

kontakt@kingy.pl lub pisemnie na adres: KINGY Ul. Piłsudskiego 18, 39-400 Tarnobrzeg.


11. Administrator może wypowiedzieć bezterminową Umowę o świadczenie usługi elektronicznej w przypadku gdy Klient narusza Regulamin,

a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania,

z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.


12. Na drodze porozumienia stron Administrator i Klient mogą rozwiązać Umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie.


13. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Administratora lub Klienta nie narusza

ich praw lub świadczeń nabytych w czasie trwania Umowy.§ 4 PRODUKTY


1. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego KINGY jest sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.


2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obiegu.


3. Administrator ma obowiązek dostarczenia Klientowi produktów bez wad.


4. Produkty sprzedawane przez Sklep KINGY pochodzą z dwóch źródeł. Pierwszym jest biżuteria będąca własnością sklepu KINGY.

Drugim źródłem jest biżuteria będąca własnością sklepu Firma Jubilerska Diament Beata Kłoda Lucjan Kłoda s.c.. KINGY pośredniczy

w Umowie Sprzedaży produktów Firmy Jubilerskiej Diament Beata Kłoda Lucjan Kłoda s.c.. Produkty zakupione w sklepie KINGY,

a pochodzące ze sklepu Firma Jubilerska Diament Beata Kłoda Lucjan Kłoda s.c. posiadają Dokument Sprzedaży wystawiany przez firmę:

Firma Jubilerska Diament Beata Kłoda Lucjan Kłoda s.c..

W razie jakiejkolwiek wymiany, reklamacji bądź odstąpienia od umowy wszystkie produkty pochodzące z firmy Firma Jubilerska Diament Beata Kłoda Lucjan Kłoda s.c.

obowiązuje niniejszy Regulamin na takich samych zasadach jak produkty pochodzące z firmy KINGY.


5. Informacje o produktach prezentowane na stronie KINGY nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.§ 5 ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


1. Realizacja Zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie (w dni robocze w godzinach 10.00 – 18.00).


2. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku Konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji

przez Administratora Umowy Sprzedaży.


3. Jeżeli Klient zdecyduje się na założenie Konta potrzebne będzie wypełnienie Formularza Rejestracji, akceptacja treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności.


4. Klient może rejestrować się i składać zamówienia w KINGY poprzez stronę internetową www.kingy.pl funkcjonującą przez cały rok,

24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.


5. Rejestracja w Sklepie internetowym KINGY jest bezpłatna i dobrowolna.


6. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracji znajdujący się na stornie internetowej Sklepu

w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym wpisując swoje prawdziwe dane.


7. Opcjonalnie przy dokonywanej Rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera na adres mailowy podawany przy Rejestracji.


8. Klient nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo NIP i nazwę firmy.


9. Po wypełnieniu danych w Formularzu Rejestracji na podany w nim adres e-mail zostaje wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia

Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.


10. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sklepem,

której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep internetowym na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


11. W przypadku gdy dane Klienta wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Klient proszony jest o ich aktualizację,

w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.


12. W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia,

Klient jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.


13. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności:

wybrać Produkty zamieszczone na stronie Sklepu internetowego z dostępnej oferty, następnie podać ich rozmiar, ilość, kolor,

a w dalszej kolejności dodać bądź odjąć wybrane Towary do/z koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”/”USUŃ Z KOSZYKA”;

 1. stworzyć Konto/ zalogować się lub zarejestrować się;
 2. wybrać Miejsce Dostarczenia Produktu;
 3. wybrać Formę Dostawy;
 4. wybrać Formę Płatności co jest równoważne ze złożeniem zamówienia;
 5. przelać pieniądze oraz postępować dalej zgodnie z podanymi wskazówkami.


14. Prawidłowo złożone zamówienie jest potwierdzane mailowo przez Administratora.


15. Z chwilą potwierdzenia złożonego Zamówienia przez Administratora dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Administratorem.


16. Klienci posiadający kody rabatowe mogą z nich skorzystać w momencie składania Zamówienia. Klient musi wpisać dany kod rabatowy

w specjalnym miejscu do tego przeznaczonym w celu dokonania tańszego.


17. Opcjonalnie Klient może również wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie, do momentu wysłania przez Administratora

e-maila potwierdzającego fakt wysłania zamówionych Produktów.


18. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie lub e-mailem.


19. Nie jest możliwe anulowanie bądź dokonania zmian w zamówionym Produkcie, który został już wysłany.§ 6 CENY:


1. Wszystkie ceny podawane przez Sklep wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.


2. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, które są odrębnie określone.


3. Całkowita suma do zapłaty (obejmująca cenę Produktu oraz koszt dostawy) przez Klienta może zostać pomniejszona

o określony rabat poprzez wykorzystanie kodu rabatowego.


4. Administrator określa zasady przyznawania i wykorzystania kodów rabatowych w ramach odrębnych warunków promocji.


5. Klient dokonuje zakupu Produktów oraz wybiera formę dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.


6. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów oraz wysokości Kosztów Dostawy zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.


7. Ceny Produktów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian, pozostają dla Klienta wiążące.


8. Sprzedawca może określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Produktów jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona.


9. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Produktów.§ 7 PŁATNOŚCI:


1. Klient na możliwość uiszczenia płatności:


Przed dostarczeniem zamówionego towaru:

 • płatnością w systemie PayU (płatność przelewem bądź za pomocą karty płatniczej)
 • przelewem tradycyjnym


Za pobraniem

Płatność gotówką przy odbiorze zamówionego towaru.


2. Wpłat należności za zamówiony Produkt należy dokonywać na rachunek bankowy Sklepu KINGY: Bank Pekao SA 15 1240 2744 1111 0010 6776 5057


3. Brak wpływu zapłaty na konto w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia Zamówienia, skutkuje anulowaniem Zamówienia

i wygaśnięciem wiążącej Umowy Sprzedaży między Klientem a Administratorem.


4. W sytuacji gdy przyjęcie zamówienia nie zostanie potwierdzone przez eSklep dokonana przez Klienta płatność

zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności,

w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła.


§ 8 DOSTAWA:


1. Klient na możliwość wybrania określonej Formy Dostawy spośród następujących:

 • Pocztex Kurier48 - czas dostawy to ok. 2-3 dni roboczych
 • Pocztex Kurier48 (odbiór w punkcie) - czas dostawy to ok. 2-3 dni roboczych
 • Pocztex Kurier48 (za pobraniem) - czas dostawy to ok. 2-3 dni roboczych
 • Pocztex Kurier48 (sprawdzenie zawartości) - czas dostawy to ok. 2-3 dni roboczych
 • Przesyłka kurierska UPS– czas dostawy to ok. 1-3 dni roboczych
 • Odbiór Osobisty - pod adresem ul. Józefa Piłsudskiego 18, Tarnobrzeg


2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na indywidualne życzenie Klienta faktura


3. Zamówiony i opłacony Produkt jest dostarczany w Miejsce Dostarczenia Produktu podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.


4. Zamówiony Produkt wysyłany jest w sposób wybrany podczas składania Zamówienia.


5. Termin realizacji jest wyszczególniony przy każdej opcji dostawy z osobna. Klient po złożeniu zamówienia informowany jest o terminie realizacji przesyłki.


6. Koszty przesyłki są różne w zależności od wybranego sposobu dostawy. Szczegółowe koszty widnieją po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu sposobu dostawy.


7. W momencie wybrania określonego sposobu dostawy Administrator po otrzymaniu zamówienia, przygotowuje towar do wysyłki

i przesyła dane do przewoźnika za pośrednictwem systemu wysyłkowego. Dodatkowo Administrator podaje dane kontaktowe,

adres e-mail i numer telefonu Klienta wskazany w trakcie rejestracji. Klient zostaje poinformowany za pomocą wiadomości e-mail,

bądź wiadomość sms o nadchodzącej przesyłce oraz o standardowym czasie jej dostawy.


8. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem przewoźnika, powinny dotrzeć w ciągu dwóch/ trzech dni roboczych licząc od dnia ich nadania. 


9. Jeżeli Przewoźnik nie zastanie Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem pozostawi awizo.

10. Klient wybierając Sposób Dostawy wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych kontaktowych oraz adresu e-mail podanego w momencie Rejestracji

na potrzeby dostarczenia zakupionego towaru przez określonego przez siebie Przewoźnika.


11. KINGY nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. 


12. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej Sklepu,

Administrator niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy.


13. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że Administrator nie może spełnić świadczenia z powodu braku dostępności towaru, poinformuje o tym Klienta niezwłocznie,

nie później jednak niż 14 dni roboczych od zawarcia Umowy. Do Klienta należy decyzja o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.


14, Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki

i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, itp.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi

i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu.

W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie z KINGY telefonicznie bądź mailowo.


15. Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki

i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki

powstałych w trakcie transportu Kupujący powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź mailowo.§ 9 REKLAMACJA


1. Klienci KINGY mają możliwość skorzystania z gwarancji producenckiej oraz gwarancji sprzedawcy – tzw. rękojmi (gwarancji ustawowej) dalej REKLAMACJA.


2. Reklamacje produktów KINGY można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

KINGY jest elastyczne i podchodzi do Klienta indywidualnie, dlatego forma jaką przyjmie dana reklamacja zależy w dużej mierze od konkretnej sytuacji.

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Klient proszony jest postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:


Przesłanie formularza/oświadczenia reklamacyjnego drogą elektroniczną na e-mail Sklepu : kontak@kingy.pl

W celu ułatwienia złożenia reklamacji przygotowany został specjalny formularz reklamacji. Nie jest to obowiązująca forma. Klient może złożyć reklamację towaru

bez wykorzystywania przykładowego formularza reklamacji. Jednocześnie w treści oświadczenia reklamacyjnego przesyłanego w innej formie należy zawrzeć minimum informacji tj:

 • Imię i nazwisko Klienta
 • Adres Klienta
 • Telefon kontaktowy i email Klienta
 • Numer zamówienia
 • Data nabycia produktu
 • Cena produktu
 • Żądanie reklamacyjne
 • Przyczyna reklamacji:
 • Dokładne określenie wad lub niezgodności z umową
 • Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone


3. Administrator potwierdzi otrzymanie oświadczenia/formularza reklamacyjnego drogą mailową niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych,

licząc od dnia następnego po dniu, w którym oświadczenie/formularz został złożony.


4. Klient po otrzymaniu w/w potwierdzenia zobowiązany jest niezwłocznie przesłać na adres Sklepu przesyłkę zawierającą:

 • reklamowany Produkt (zabezpieczony przed uszkodzeniem);
 • wypełniony formularz/ oświadczenie reklamacyjne;
 • paragon fiskalny (fakturę VAT bądź inny dopuszczalny przez prawo Dokument Sprzedaży). Będzie on przydatny w momencie procesu postępowania reklamacyjnego.


5. Administrator po otrzymaniu przesyłki od Klienta ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych,

licząc od dnia następnego po dniu, w którym przesyłka reklamacja została otrzymana przez Administratora. Klient zostanie poinformowany telefonicznie, mailowo lub listownie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu Reklamacji Sklep zwraca koszta poniesione przez Klienta z tytułu procesu reklamacji.


7. Klient reklamujący Produkt ma prawo:

 • Wnieść o usunięcie wady, lub
 • Wnieść o wymianę rzeczy na wolną od wad, lub
 • Wnieść o obniżenie ceny (chyba, że Administrator i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie), lub
 • Odstąpić od umowy- o ile wada jest istotna (chyba, że Administrator i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie).


8. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Klientowi

(data paragonu, faktury VAT bądź innego Dokumentu Sprzedaży).


9. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady,

jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Klientowi (data paragonu, faktury VAT).


10. Sklep udziela reklamacji na wszelkie wady produkcyjne.


11. Sklep nie udziela reklamacji dotyczącej:

 • uszkodzeń mechanicznych
 • nieprawidłowego użytkowania spowodowanego przez Klienta
 • naturalnego zużycia takich jak ścierania się metalu, kamieni oraz rodu, zarysowania, wgniecenia, uszczerbania, rozerwania bądź odkształcenia.
 • biżuterii już wcześniej objętej obcą ingerencją (np. naprawa)


12. W w/w przypadkach istnieje możliwość odpłatnej naprawy i odnowienia biżuterii na indywidualne zlecenie Klienta.


13. Naprawa, zmniejszenie lub powiększenie na własną rękę lub u innych jubilerów powoduje utratę prawa do udzielenia gwarancji przez Klienta na dany produkt.

14. Jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep KINGY albo Sklep KINGY nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady,

Klientowi nie przysługuje prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.


15. Jeśli stwierdzi się, że uszkodzenia produktu wynikają ze złego użytkowania, zniszczenia mechanicznego i innych wad za które Sklep KINGY nie ponosi odpowiedzialności,

Klient zostanie poinformowany o ewentualnych kosztach naprawy i wysyłki oraz terminie realizacji naprawy produktu. Klient może również odmówić naprawy

i zażądać odesłania z powrotem do niego produktu. W tym wypadku to Klient ponosi koszty wysyłki.


16. W sytuacji, gdy Administrator niezwłocznie usunie wskazaną wadę lub wymieni wadliwy towar, wówczas Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy czy obniżenia ceny.

Jednak o każdej decyzji Klient zostanie poinformowany.§ 10 WYMIANA


1. Klient ma prawo wymiany towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą Sklepu KINGY, która określi czy dana wymiana jest możliwa.


3. Koszty wysyłki w dwie strony pokrywa Klient.

4. Wymiana jest możliwa tylko wtedy, gdy Produkt znajduje się w stanie nienaruszonym i nie nosi śladów używania, zawiera wszystkie elementy,

z którymi był dostarczony. W innym przypadku Produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.


5. Wymiana zostanie zrealizowana po otrzymaniu przesyłki przez Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.

W sytuacji niemożności wykonania wymiany w tym terminie Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany (telefonicznie bądź mailowo)

i wspólnie z Klientem zostanie podjęta decyzja dotycząca dalszego postępowania z wymienianym Produktem.§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klienci KINGY posiadają prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania zakupionego towaru.


2. Klient nie ma obowiązku informowania Sklepu o przyczynie zwracanego Produktu.


3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

4. Zwracany Produkt można zwrócić jeżeli nie posiada żadnych śladów używania, uszkodzeń mechanicznych bądź widocznej obcej ingerencji (m. in. naprawa, zmniejszanie/zwiększanie Produktu).


5. Sklep zwraca Klientowi równowartość kosztu wysyłki jaki był poniesiony na dostarczenie produktu do Klienta (jeżeli taki koszt miał miejsce).


6. Sprzedający nie pokrywa kosztów wysyłki spowodowanej odstąpieniem Klienta od Umowy Sprzedaży Produktu.


7. Odpowiedzialność za przesyłkę nadaną przez Klienta ponosi Klient.


8. Odstąpić od umowy można dowolnej formie (dopuszczalnej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa). Jednocześnie Administrator

w celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy sugeruje przykładowy sposób jego przebiegu. Jeżeli Klient zdecyduje się na jego wybór proszony jest postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Produktu KINGY
 • W celu ułatwienia procesu odstąpienia od umowy przygotowany został specjalny formularz odstąpienia od umowy. Nie jest to obowiązująca forma. Klient może złożyć odstąpienie od umowy bez wykorzystywania przykładowego formularza odstąpienia od umowy. Jednocześnie w treści oświadczenia przesyłanego w innej formie należy zawrzeć minimum informacji tj.:
 • Imię i nazwisko Klienta
 • Adres Klienta
 • Telefon kontaktowy i email Klienta
 • Numer zamówienia
 • Data nabycia produktu
 • Metodę płatności
 • Kwotę zwrotu za biżuterię
 • Kwotę zwrotu za przesyłkę poniesioną przy okazji kupna towaru (jeżeli taki koszt miał miejsce)
 • Dane do zwrotu (Imię i nazwisko, Adres, Numer rachunku bankowego)


9. Sklep potwierdzi otrzymanie oświadczenia/ formularza odstąpienia od umowy drogą mailową niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych,

licząc od dnia następnego po dniu, w którym oświadczenie zwrotu zostało złożone.

10. Klient po otrzymaniu w/w potwierdzenia zobowiązany jest niezwłocznie , nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania w/w potwierdzenia przesłać

na adres Sklepu KINGY przesyłkę zawierającą:

 • zwracany produkt (zabezpieczony przed uszkodzeniem)
 • wypełniony formularz zwrotu
 • paragon fiskalny (fakturę VAT bądź inny dopuszczalny przez prawo Dokument Sprzedaży) oraz metkę aby można było potwierdzić zgodność z zamówieniem.


11. Sklep KINGY niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia do Sklepu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Produktów

zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Produkt. 


12. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów

lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów.

13. W przypadku, gdy Klient wykorzystuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez

Sklep KINGY usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.§ 12 DANE OSOBOWE


1. Zbiór danych został zarejestrowany w GIODO.


2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Administrator.


3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu KINGY.


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.


5. Podczas składania zamówienia Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, reklamacji, wymiany a także w celach marketingowych przez firmę KINGY.

§ 13 CECHY PROBIERCZE


1. Cechy probiercze obowiązujące od 4 lipca 2012

>>> ARTYKUŁ WYJAŚNIAJĄCY NA NASZYM BLOGU. <<<


§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


1. Treść Regulaminu zostaje stosownie do obowiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Klientowi na trwałym nośniku,

w celu zagwarantowania Klientom możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.


2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później

niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.


5. Nazwa Sklepu internetowego KINGY, adres pod którym jest dostępny: www.kingy.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią

przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Administratora jest zabronione.