Regulamin sklepu internetowego z biżuterią - KINGY.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki funkcjonowania sklepu internetowego KINGY.PL prowadzonego pod adresem www.kingy.pl. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wyłącznym Właścicielem oraz Administratorem (dalej: „Administrator” lub „Sklep KINGY”) internetowego sklepu z biżuterią funkcjonującego pod adresem https://kingy.pl/ jest firma:

KINGY Blanka Pionkowska

działająca pod adresem:

Ul. Piłsudskiego 18

39-400 Tarnobrzeg

NIP: 8672219861

REGON: 364276817

Tel. +48 602 514 986

Mail: kontakt@kingy.pl

Nr rachunku bankowego: Bank Pekao SA 15 1240 2744 1111 0010 6776 5057

 

2. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze sklepem KINGY.

Indywidualne negocjacje powinny być prowadzone w formie pisemnej i być kierowane drogą mailową na adres: kontakt@kingy.pl.

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin. 

3. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców.

Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/. 

4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy. 

5. Regulamin stanowi wzorzec umowny zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego. 

6. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Regulamin sporządzony jest w języku polskim. 

8. Cały asortyment KINGY posiada cechy probiercze obowiązujące dla złota i srebra zatwierdzone przez właściwe organy. 


§ 2 SŁOWNICZEK

ADMINISTRATOR:

Firma KINGY Blanka Pionkowska,

Ul. Piłsudskiego 18,

39-400 Tarnobrzeg,

NIP: 8672219861

REGON: 364276817

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=5d8b5b13-81c6-4bfe-901e-226fc078aa85

KONTO BANKOWE:

Bank Pekao SA 15 1240 2744 1111 0010 6776 5057

 

DANE KONTAKTOWE:

KINGY Blanka Pionkowska

Ul. Piłsudskiego 18

39-400 Tarnobrzeg

telefon: +48 602 514 986

e-mail: kontakt@kingy.pl

 

  • DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Klienta wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa;

  • DZIEŃ WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY - dzień wykonania Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu. Jest nim dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

  • FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego Produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z KINGY w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

  • FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony Produkt, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z KINGY w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie;

  • KINGY - sklep internetowy www.kingy.pl, który prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet;

  • KLIENT - konsument lub przedsiębiorca korzystający z usług KINGY;

  • KUPUJĄCY – osoba nabywająca Produkty KINGY;

  • KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami;

  • KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika umożliwiający i służący do uczestnictwa w procesie zawierania umów sprzedaży dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym KINGY posiadający nazwę oraz hasło indywidualne dla każdego Użytkownika;

  • KOSZYK – lista Produktów sporządzona z oferowanych w sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego;

  • MIEJSCE DOSTARCZENIA PRODUKTU – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta Produkt;

  • MOMENT WYDANIA PRODUKTU –moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

  • REGULAMIN - niniejszy regulamin oraz załączniki informujące o zasadach funkcjonowania sklepu internetowego KINGY prowadzonego pod adresem www.kingy.pl;

  • REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym KINGY;

  • SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.kingy.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie;

  • UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Administratorem a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego kingy.pl;

  • UMOWA - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Użytkowników i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klienta;

  • USŁUGA NEWSLETTER – biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany do Klientów za pomocą poczty elektronicznej po ich wcześniejszym zapisaniu się do niego (dalej: Newsletter);

  • USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - funkcjonalności systemu teleinformatycznego umożliwiające transmisję danych drogą elektroniczną. Administrator umożliwia Klientom korzystanie z oferowanych przez niego rozwiązań takich jak założenie i prowadzenie konta w Sklepie internetowym, korzystanie z funkcjonalności panelu zamówienia na odległość w Sklepie, świadczenie Usługi Newslettera w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

  • UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego KINGY;

  • WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego Produktu;

  • ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy; informacja dotycząca reklamacji oraz wzór formularza reklamacyjnego;

  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sklepem KINGY.  


§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego dozwolone jest tylko i wyłącznie wtedy gdy Użytkownik dokonuje tego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 

2. Dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zabronione. Użytkownikowi zakazuje się korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego, rozsyłanie bądź umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej, użycie określonego oprogramowania lub urządzeń. 

3. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to:

  • Komputer z dostępem do Internetu;

  • Dostęp do poczty elektronicznej;

  • Zalecana rozdzielczość monitora 1920 x 1080 pikseli lub wyższa;

  • Aktualna wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari;

  • Zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

  • Włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows) dla domeny www.kingy.pl; 

4. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości, jednocześnie Administrator dołożył wszelkich starań, aby prezentacja biżuterii na stronie sklepu KINGY była jak najtrafniejsza.

Aby zminimalizować ryzyko zniekształceń Administrator proponuje korzystanie ze sprzętu komputerowego o następujących danych technicznych: monitor o przekątnej 23 cala i rozdzielczości 1920 x 1080 pixeli, przy domyślnych ustawieniach przeglądarki. 

5. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się Klienta o kontakt z Administratorem pod adresem kontakt@kingy.pl. 

6. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

  • Konto Klienta;

  • Formularz Zamówienia;

  • Newsletter; 

7. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Administratora jest bezpłatne. 

8. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczenie Usług Newslettera zawarte są na czas nieoznaczony. 

9. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta. 

10. Klient może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową Umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

kontakt@kingy.pl lub pisemnie na adres: KINGY Ul. Piłsudskiego 18, 39-400 Tarnobrzeg. 

11. Administrator może wypowiedzieć bezterminową Umowę o świadczenie usługi elektronicznej w przypadku gdy Klient narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

12. Na drodze porozumienia stron Administrator i Klient mogą rozwiązać Umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie. 

13. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Administratora lub Klienta nie narusza ich praw lub świadczeń nabytych w czasie trwania Umowy.

 

§ 4 PRODUKTY 

1. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego KINGY jest sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet. 

2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obiegu. 

3. Administrator ma obowiązek dostarczenia Klientowi produktów bez wad. 

4. Produkty sprzedawane przez Sklep KINGY pochodzą z dwóch źródeł. Pierwszym jest biżuteria będąca własnością sklepu KINGY.

Drugim źródłem jest biżuteria będąca własnością sklepu Firma Jubilerska Diament Beata Kłoda Lucjan Kłoda s.c. KINGY pośredniczy w Umowie Sprzedaży produktów Firmy Jubilerskiej Diament Beata Kłoda Lucjan Kłoda s.c.. Produkty zakupione w sklepie KINGY, a pochodzące ze sklepu Firma Jubilerska Diament Beata Kłoda Lucjan Kłoda s.c. posiadają Dokument Sprzedaży wystawiany przez firmę:

Firma Jubilerska Diament Beata Kłoda Lucjan Kłoda s.c. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul.Piłsudskiego 18.

W razie jakiejkolwiek wymiany, reklamacji bądź odstąpienia od umowy wszystkie produkty pochodzące z firmy Firma Jubilerska Diament Beata Kłoda Lucjan Kłoda s.c. obowiązuje niniejszy Regulamin na takich samych zasadach jak produkty pochodzące z firmy KINGY. 

5. Informacje o produktach prezentowane na stronie KINGY nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 5 ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

1. Realizacja Zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 14.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie (w dni robocze w godzinach 10.00 – 18.00). 

2. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku Konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Administratora Umowy Sprzedaży. 

3. Jeżeli Klient zdecyduje się na założenie Konta potrzebne będzie wypełnienie Formularza Rejestracji, akceptacja treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. 

4. Klient może rejestrować się i składać zamówienia w KINGY poprzez stronę internetową www.kingy.pl funkcjonującą przez cały rok, 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. 

5. Rejestracja w Sklepie internetowym KINGY jest bezpłatna i dobrowolna. 

6. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym wpisując swoje prawdziwe dane. 

7. Opcjonalnie przy dokonywanej Rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera na adres mailowy podawany przy Rejestracji. 

8. Klient nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo NIP i nazwę firmy. 

9. Po wypełnieniu danych w Formularzu Rejestracji na podany w nim adres e-mail zostaje wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. 

10. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sklepem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep internetowym na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

11. W przypadku gdy dane Klienta wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Klient proszony jest o ich aktualizację, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. 

12. W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Klient jest proszony do ich aktualizacji i poinformowania o tym Sklepu. 

13. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności:

- wybrać Produkty zamieszczone na stronie Sklepu internetowego z dostępnej oferty, następnie w razie potrzeby podać ich rozmiar, ilość, kolor, a w dalszej kolejności dodać bądź odjąć wybrane Produkty do/z koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”/”USUŃ Z KOSZYKA”;

- stworzyć Konto/ zalogować się lub zarejestrować się;

- wybrać Miejsce Dostarczenia Produktu;

- wybrać Formę Dostawy;

- wybrać Formę Płatności co jest równoważne ze złożeniem zamówienia;

- przelać pieniądze oraz postępować dalej zgodnie z podanymi wskazówkami. 

14. Prawidłowo złożone Zamówienie jest potwierdzane mailowo przez Administratora. 

15. Z chwilą potwierdzenia złożonego Zamówienia przez Administratora dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Administratorem. 

16. Klienci posiadający kody rabatowe mogą z nich skorzystać w momencie składania Zamówienia. Klient musi wpisać dany kod rabatowy w specjalnym miejscu do tego przeznaczonym w celu dokonania tańszego Zamówienia. 

17. Opcjonalnie Klient może również wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie, do momentu wysłania przez Administratora e-maila potwierdzającego fakt wysłania zamówionych Produktów. 

18. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie lub e-mailem. 

19. Nie jest możliwe anulowanie bądź dokonania zmian w zamówionym Produkcie, który został już wysłany.

 

§ 6 CENY: 

1. Wszystkie ceny podawane przez Sklep wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. 

2. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, które są odrębnie określone. 

3. Całkowita suma do zapłaty (obejmująca cenę Produktu oraz koszt dostawy) przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat poprzez wykorzystanie kodu rabatowego. 

4. Administrator określa zasady przyznawania i wykorzystania kodów rabatowych w ramach odrębnych warunków promocji. 

5. Klient dokonuje zakupu Produktów oraz wybiera formę dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. 

6. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów oraz wysokości Kosztów Dostawy zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu. 

7. Ceny Produktów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian, pozostają dla Klienta wiążące. 

8. Sprzedawca może określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Produktów jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona. 

9. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Produktów.

 

§ 7 PŁATNOŚCI: 

Sklep KINGY oferuje szeroki wybór płatności za zakupioną w Sklepie biżuterię. Występują cztery formy płatności:

1.PRZELEW TRADYCYJNY

Sklep realizuje Zamówienie, gdy tylko pieniądze zostają zaksięgowane na koncie firmowym Sklepu. Płatności należy dokonać na niżej podane konto:

Dane do przelewu:

nr konta: 15 1240 2744 1111 0010 6776 5057

KINGY Blanka Pionkowska

Ul. Piłsudskiego 18

39-400 Tarnobrzeg

Bank Pekao S.A.


2. PŁATNOŚĆ PayU

Za pośrednictwem płatności PayU realizujących przelewy w 24 bankach, zaksięgowanie płatności przez Sklep internetowy następuje przy tym sposobie płatności najszybciej i znacznie przyśpiesza dostawę zamówionej biżuterii.

3. PŁATNOŚĆ PayPal

Przy pomocy platformy transakcyjnej PayPal Klient może szybko i bezpiecznie zapłacić za zakupy w Sklepie KINGY.

4. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE

Wybierając tę formę płatności, za zamówioną biżuterię Klient płaci przy odbiorze przesyłki. W zależności od wybranej formy dostawy Klient dokonuje płatności u kuriera UPS, POCZTEX, w Placówce Poczty Polskiej lub podczas odbioru biżuterii w Salonie Jubilerskim w Tarnobrzegu (ul. Piłsudskiego 18, 39-400 Tarnobrzeg). Odbiór w Paczkomacie, odbiór w punktach RUCHu, Żabka, Stacjach Orlen możliwy jest tylko po wcześniejszej przedpłacie. 

5. Brak wpływu zapłaty na konto w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia Zamówienia, skutkuje anulowaniem Zamówienia i wygaśnięciem wiążącej Umowy Sprzedaży między Klientem a Administratorem. 

6. W sytuacji gdy przyjęcie zamówienia nie zostanie potwierdzone przez Sklep dokonana przez Klienta płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności, w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła.

 

§ 8 DOSTAWA

DARMOWE FORMY DOSTAWY W SKLEPIE KINGY

DARMOWA wysyłka Pocztex Kurier48

Czas dostawy w Sklepie KINGY to 1-2 dni robocze od złożenia Zamówienia.

Zamówienia złożone przez Klientów przed godz. 14:00 Sklep wysyła tego samego dnia.

Według regulaminu Poczty Polskiej przesyłki nadane przed godziną 16:00 są traktowane priorytetowo jako przesyłki nadane tego samego dnia. Natomiast przesyłki nadane po godzinie 16:00 są traktowane jako nadane dnia kolejnego. Zamówienia złożone w Sklepie przed godziną 14:00 nadawane są zawsze przed godziną 16:00, aby były potraktowane przez Pocztę Polską priorytetowo.

DARMOWA wysyłka Pocztex Kurier48 (odbiór w punkcie)

Czas dostawy Produktu to 1-2 dni robocze od złożenia Zamówienia.

Zamówienia złożone przed godz. 14:00 Sklep KINGY wysyła tego samego dnia.

To wygodne rozwiązanie, umożliwiające odebranie przesyłki w dogodnym miejscu i czasie. Do dyspozycji Klientów Sklepu istnieje ponad 11 000 punktów odbioru: placówki pocztowe, sklepy Żabka, stacje paliw Orlen oraz kioski RUCHu.

W trakcie składania zamówienia w Sklepie KINGY Klient może znaleźć najdogodniejszy punkt odbioru Produktu. Mapa punktów odbioru znajduje się tutaj: http://odbiorwpunkcie.poczta-polska.pl/

Uwaga: Odbiór w punktach RUCHu, Żabka, Stacjach Orlen możliwy jest tylko po wcześniejszej przedpłacie, ponieważ punkty te nie obsługują płatności za pobraniem.

DARMOWA wysyłka Odbiór osobisty

Przy tej formie wysyłki Klient może odebrać Produkt osobiście w Salonie Jubilerskim w Tarnobrzegu pod adresem ul. Józefa Piłsudskiego 18, Tarnobrzeg.


PŁATNE FORMY DOSTAWY W SKLEPIE KINGY

Pocztex Kurier48 (za pobraniem) - koszt dostawy 3zł

Czas dostawy Produktu do Klienta to 1-2 dni robocze od złożenia Zamówienia. Klient dokonuje płatności za Produkt w Momencie Wydania Produktu. Zamówienia złożone przed godz. 14:00 Sklep KINGY wysyła tego samego dnia.

Pocztex: Worldwide - koszt dostawy 40zł

W tej formie dostawy nie występuje możliwość płatności za pobraniem. Jedyna akceptowalna forma płatności to przedpłata. Czas dostawy Produktu do Klienta to 4-14 dni roboczych od złożenia Zamówienia (zależnie od odległości). Zamówienia złożone przed godz. 14:00 Sklep KINGY wysyła tego samego dnia.

Pocztex Kurier24 - koszt dostawy 20zł

Czas dostawy Produktu do Klienta to 24h od momentu wysłania przez Sklep Zamówienia. Zamówienia złożone przed godz. 13:00 Sklep KINGY wysyła tego samego dnia.

Przesyłka kurierska UPS - koszt dostawy 19zł

Czas dostawy Produktu do Klienta to 2-3 dni robocze od złożenia Zamówienia. Zamówienia złożone przed godz. 11:00 Sklep KINGY wysyła tego samego dnia.

Inpost: Paczkomaty - koszt dostawy 8zł

Czas dostawy Produktu do Klienta to 1-2 dni robocze od złożenia Zamówienia. Zamówienia złożone przed godz.14:00 Sklep KINGY wysyła tego samego dnia.

UWAGA: Inpost nie ubezpiecza przesyłek. Odbiór w Paczkomacie możliwy jest tylko po wcześniejszej przedpłacie.


DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTAWY:

  1. Ceny biżuterii podane w Sklepie KINGY są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN.

  2. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Sklepu KINGY.

  3. Po złożeniu Zamówienia w Sklepie KINGY i dokonania wyboru płatności wymagającej przedpłaty, Klient posiada 7 dni na realizację płatności. Po upływie 7 dni i braku płatności, Zamówienie jest anulowane.

  4. Do każdego wysłanego Zamówienia dołączony jest Dowód Sprzedaży lub – na życzenie Klienta - Sklep KINGY wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem fakturę VAT, pod warunkiem wcześniejszego podania przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia.

  5. Zamówiony Produkt jest dostarczany w Miejsce Dostarczenia podane przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  6. Jeżeli przewoźnik nie zastanie Klienta pod wskazanym w Zamówieniu adresem pozostawi awizo.

  7. Po otrzymaniu Zamówienia, Sklep KINGY przygotowuje Produkt do wysyłki i przesyła dane do przewoźnika za pośrednictwem systemu wysyłkowego. Sklep podaje przewoźnikowi dane kontaktowe niezbędne do zrealizowania Zamówienia tj.: imię i nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail i numer telefonu wskazane w trakcie rejestracji. Gdy tylko Produkt jest gotowy do wysyłki, Sklep KINGY informuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail, bądź wiadomość sms o nadchodzącej przesyłce oraz o standardowym czasie jej dostawy.

  8. Wybierając sposób dostawy Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych kontaktowych oraz adresu e-mail podanego w momencie rejestracji na potrzeby dostarczenia zakupionego Produktu przez określonego przez siebie przewoźnika.

  9. Zamówiony Produkt jest wysyłany w sposób wybrany podczas składania Zamówienia.

  10. Sklep KINGY nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej.

  11. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację Zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej, Sklep niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji Zamówienia. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy.

  12. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że nie możemy spełnić świadczenia z powodu braku dostępności Produktu, Sklep KINGY informuje Klienta o tym niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia. Do Klienta należy decyzja o dalszych losach złożonego Zamówienia.

  13. Zaleca się, aby Klient w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, itp.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyśpieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się ze Sklepem KINGY w miarę możliwości w jak najszybszym czasie telefonicznie bądź mailowo.

     

§ 9 REKLAMACJA 

Sklep KINGY ponosi odpowiedzialność za sprzedawane Produkty. Dlatego to w interesie Sklepu jest dostarczyć Klientom najwyższej jakości Produkty. W Sklepie KINGY każdy z Produktów przechodzi przez bystre oko ekspertów, którzy selekcjonują tylko wolne od wad Produkty. Jednocześnie, kiedy zdarzy się sytuacja, że zakupiony w Sklepie KINGY Produkt nie spełni oczekiwań Klienta, Sklep jest gotowy do współpracy na zasadzie odstąpieniu od umowy sprzedaży, wymiany produktu bądź reklamacji.

Każdy Klient Sklepu KINGY posiada możliwość skorzystania z gwarancji producenckiej oraz gwarancji sprzedawcy – tzw. rękojmi (gwarancji ustawowej) dalej Reklamacja.

Reklamacje Produktów KINGY można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W celu usprawnienia procesu reklamacji Sklep KINGY przygotował instrukcję jak szybko dokonać reklamacji w Sklepie KINGY. Rekomendowane jest postępowanie zgodnie z poniższymi wskazówkami:

KROK 1. WYDRUKOWANIE I UZUPEŁNIENIE FORMULARZA REKLAMACYJNEGO 

Kliknij i ściągnij FORMULARZ REKLAMACYJNY

Nie jest to obowiązująca forma. Klient może złożyć reklamację Produktu bez wykorzystywania przykładowego formularza reklamacji. Jednocześnie w treści oświadczenia reklamacyjnego przesłanego w innej formie należy zawrzeć minimum informacji tj:

  • Imię i nazwisko Klienta

  • Adres Klienta

  • Telefon kontaktowy i e-mail Klienta

  • Numer zamówienia

  • Data nabycia produktu

  • Cena produktu

  • Żądanie reklamacyjne

  • Przyczyna reklamacji:

  • Dokładne określenie wad lub niezgodności z umową

  • Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone
     

KROK 2. WYSŁANIE ZESTAWU REKLAMACYJNEGO 

Klient powinien wysłać zestaw reklamacyjny na adres Sklepu:

KINGY BLANKA PIONKOWSKA

UL. PIŁSUDSKIEGO 18

39-400 TARNOBRZEG

przesyłkę zawierającą zestaw reklamacyjny tj.:

  • reklamowaną biżuterię (zabezpieczoną przed uszkodzeniem);

  • wypełniony formularz reklamacyjny;

  • paragon fiskalny (lub fakturę VAT). Będzie on przydatny w momencie procesu postępowania reklamacyjnego. 


KROK 3. WERYFIKACJA REKLAMACJI

Po otrzymaniu od Klienta przesyłki z zestawem reklamacyjnym Sklep ustosunkuje się do złożonej Reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym otrzymał przesyłkę reklamacją. Sklep poinformuje Klienta telefonicznie lub mailowo o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKLAMACJI:

  1. Klient reklamujący Produkt ma prawo:

    1. Wnieść o usunięcie wady, lub

    2. Wnieść o wymianę rzeczy na wolną od wad, lub

    3. Wnieść o obniżenie ceny (chyba, że Administrator i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie), lub

    4. Odstąpić od umowy- o ile wada jest istotna (chyba, że Administrator i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie).

  2. Sklep KINGY odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Klientowi (data paragonu bądź faktury VAT).

  3. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Klientowi (data paragonu, faktury VAT).

  4. Sklep KINGY udziela reklamacji na wszelkie wady produkcyjne.

  5. Sklep KINGY nie udziela reklamacji dotyczącej:

    1. uszkodzeń mechanicznych

    2. nieprawidłowego użytkowania spowodowanego przez Klienta

    3. naturalnego zużycia takich jak ścierania się metalu, kamieni oraz rodu, zarysowania, wgniecenia, uszczerbania, rozerwania bądź odkształcenia.

    4. biżuterii już wcześniej objętej obcą ingerencją (np. naprawa)

 

  1. W w/w przypadkach istnieje możliwość odpłatnej naprawy i odnowienia Produktu na indywidualne zlecenie Klienta.

  2. Naprawa, zmniejszenie lub powiększenie na własną rękę lub u innych jubilerów powoduje utratę prawa do udzielenia gwarancji przez Klienta na dany Produkt.

  3. Jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep KINGY albo Sklep KINGY nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, Klientowi nie przysługuje prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

  4. Jeśli stwierdzi się, że uszkodzenia Produktu wynikają ze złego użytkowania, zniszczenia mechanicznego i innych wad za które Sklep KINGY nie ponosi odpowiedzialności, Klient zostanie poinformowany o ewentualnych kosztach naprawy i wysyłki oraz terminie realizacji naprawy produktu. Klient może również odmówić naprawy i zażądać odesłania z powrotem do niego Produktu. W tym wypadku to Klient ponosi koszty wysyłki.

  5. W sytuacji, gdy Administrator niezwłocznie usunie wskazaną wadę lub wymieni wadliwy Produkt, wówczas Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy czy obniżenia ceny. Jednak o każdej decyzji Klient zostanie poinformowany.

     

§ 10 WYMIANA

  1. Klient Sklepu KINGY ma prawo wymiany Produktu na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

  2. W celu wymiany należy wcześniej skontaktować się z obsługą Sklepu KINGY, która określi czy dana wymiana jest możliwa.

  3. Koszty wysyłki w dwie strony pokrywa Klient.

  4. Wymiana jest możliwa tylko wtedy, gdy Produkt znajduje się w stanie nienaruszonym i nie nosi śladów używania, zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony. W innym przypadku Produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

  5. Wymiana zostanie zrealizowana po otrzymania przesyłki przez sklep KINGY niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. W sytuacji niemożności wykonania wymiany w tym terminie Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany (telefonicznie bądź mailowo) i wspólnie z Klientem zostanie podjęta decyzja dotycząca dalszego postępowania z wymienianym Produktem.

 

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

  1. Klient Sklepu KINGY posiada prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania zakupionego Produktu.

  2. Klient nie ma obowiązku informowania Sklepu KINGY o przyczynie zwracanego Produktu.

  3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

  4. Zwracany Produkt można zwrócić jeżeli nie posiada żadnych śladów używania, uszkodzeń mechanicznych bądź widocznej obcej ingerencji (m. in. naprawa, zmniejszanie/zwiększanie produktu).

  5. Sklep KINGY zwraca Klientowi równowartość kosztu wysyłki jaki był poniesiony na dostarczenie Produktu do Klienta (jeżeli taki koszt miał miejsce).

  6. Sklep KINGY nie pokrywa kosztów wysyłki spowodowanej odstąpieniem Klienta od Umowy Sprzedaży Produktu.

  7. Sklep KINGY wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Produktu.

  8. Odpowiedzialność za przesyłkę nadaną przez Klienta ponosi Klient

 

Instrukcja odstąpienia od umowy

Odstąpić od umowy można w dowolnej formie (dopuszczalnej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa). Jednocześnie w celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy Sklep KINGY przygotował instrukcję jak zwrócić Produkt w Sklepie KINGY. Rekomendowane jest postępowanie zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 

KROK 1. WYDRUKOWANIE I WYPEŁNIENIE FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Nie jest to obowiązkowa forma formularza. Odstąpienie od umowy można złożyć bez wykorzystywania przykładowego formularza odstąpienia od umowy. Jednocześnie w treści oświadczenia przesłanego w innej formie należy zawrzeć minimum informacji tj.:

  • Imię i nazwisko Klienta

  • Adres Klienta

  • Telefon kontaktowy i e-mail Klienta

  • Numer zamówienia

  • Data nabycia produktu

  • Metodę płatności

  • Kwotę zwrotu za biżuterię

  • Kwotę zwrotu za przesyłkę poniesioną przy okazji kupna towaru (jeżeli taki koszt miał miejsce)

  • Dane do zwrotu pieniędzy (Imię i nazwisko, Adres, Numer rachunku bankowego)
     

KROK 2. WYSŁANIE ZESTAWU ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Klient powinien wysłać na adres:

KINGY BLANKA PIONKOWSKA

UL. PIŁSUDSKIEGO 18

39-400 TARNOBRZEG

przesyłkę zawierającą zestaw odstąpienia od umowy tj.:

  • zwracaną biżuterię (zabezpieczoną przed uszkodzeniem);

  • wypełniony formularz odstąpienia od umowy;

  • paragon fiskalny (lub fakturę VAT).
     

KROK 3. WERYFIKACJA ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT PŁATNOŚCI

Sklep KINGY po otrzymaniu od Klienta przesyłki z zestawem odstąpienia od umowy potwierdza otrzymanie zestawu odstąpienia od umowy drogą mailową niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia do Sklepu KINGY oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Na podany w formularzu odstąpienia od umowy numer konta Sklep KINGY zwraca należność za odesłany Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia do Sklepu KINGY zestawu odstąpienia od umowy.

 

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sklep KINGY.

  2. Administrator danych osobowych nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu KINGY.

  3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie, na czas i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu KINGY.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

  5. Podczas składania zamówienia Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, reklamacji, wymiany a także w celach marketingowych przez firmę KINGY.

  6. Dostęp do danych użytkowników oraz plików cookie gromadzonych przez witrynę naszego sklepu KINGY.PL posiada firma Google. Więcej informacji nt. wykorzystania danych użytkowników naszego sklepu przez firmę Google znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

     

§ 13 CECHY PROBIERCZE 

1. Cechy probiercze obowiązujące od 4 lipca 2012

>>> ARTYKUŁ WYJAŚNIAJĄCY NA NASZYM BLOGU. <<<

 

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść Regulaminu zostaje stosownie do obowiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Klientom możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

2. Sklep KINGY zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej KINGY.PL, przy czym zmiana nie dotyczy Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego Zamówienia zmienionych warunków Regulaminu. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

Sprzedaż produktów w Sklepie KINGY, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Nazwa Sklepu internetowego KINGY, adres pod którym jest dostępny: www.kingy.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sklepu KINGY jest zabronione.