Sklep KINGY ponosi odpowiedzialność za sprzedawane produkty. Dlatego to w naszym interesie jest dostarczać Państwu najwyższej jakości biżuterię. W KINGY każdy z produktów przechodzi przez bystre oko naszych ekspertów, którzy selekcjonują tylko wolną od wad biżuterię. Jednocześnie, kiedy zdarzy się sytuacja, że zakupiony w KINGY produkt nie spełni Państwa oczekiwań, jesteśmy gotowi do współpracy na zasadzie odstąpieniu od umowy sprzedaży, wymiany produktu bądź reklamacji.

Klienci KINGY mają możliwość skorzystania z gwarancji producenckiej oraz gwarancji sprzedawcy – tzw. rękojmi (gwarancji ustawowej) dalej REKLAMACJA.

REKLAMACJE

Reklamacje produktów KINGY można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. KINGY jest elastyczne i podchodzi do Klienta indywidualnie, dlatego forma jaką przyjmie dana reklamacja zależy w dużej mierze od konkretnej sytuacji. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji Klient proszony jest postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:


FORMULARZ REKLAMACYJNY

1. przesłanie formularza/oświadczenia reklamacyjnego drogą elektroniczną na e-mail sklepu : kontak@kingy.pl

W celu ułatwienia złożenia reklamacji przygotowany został specjalny formularz reklamacji. Nie jest to obowiązująca forma. Klient może złożyć reklamację towaru bez wykorzystywania przykładowego formularza reklamacji. Jednocześnie w treści oświadczenia reklamacyjnego przesyłanego w innej formie należy zawrzeć minimum informacji tj:

Imię i nazwisko Klienta

Adres Klienta

Telefon kontaktowy i email Klienta

Numer zamówienia

Data nabycia produktu

Cena produktu

Żądanie reklamacyjne

Przyczyna reklamacji:

Dokładne określenie wad lub niezgodności z umową

Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone


2. Administrator potwierdzi otrzymanie oświadczenia/formularza reklamacyjnego drogą mailową niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym oświadczenie/formularz został złożony.

3. Klient po otrzymaniu w/w potwierdzenia zobowiązany jest niezwłocznie przesłać na adres Sklepu przesyłkę zawierającą:

reklamowany Produkt (zabezpieczony przed uszkodzeniem);

wypełniony formularz/ oświadczenie reklamacyjne;

paragon fiskalny (fakturę VAT bądź inny dopuszczalny przez prawo Dokument Sprzedaży). Będzie on przydatny w momencie procesu postępowania reklamacyjnego.


4. Administrator po otrzymaniu przesyłki od Klienta ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym przesyłka reklamacja została otrzymana przez Administratora. Klient zostanie poinformowany telefonicznie, mailowo lub listownie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep zwraca koszta poniesione przez Klienta z tytułu procesu reklamacji.

6. Klient reklamujący Produkt ma prawo:

Wnieść o usunięcie wady, lub

Wnieść o wymianę rzeczy na wolną od wad, lub

Wnieść o obniżenie ceny (chyba, że Administrator i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie), lub

Odstąpić od umowy- o ile wada jest istotna (chyba, że Administrator i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie).


7. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od Momentu Wydania Produktu Klientowi (data paragonu, faktury VAT bądź innego Dokumentu Sprzedaży).

8. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od Momentu Wydania Produktu Klientowi (data paragonu, faktury VAT).


9. Sklep udziela reklamacji na wszelkie wady produkcyjne.


10. Sklep nie udziela reklamacji dotyczącej:

uszkodzeń mechanicznych

nieprawidłowego użytkowania spowodowanego przez Klienta

naturalnego zużycia takich jak ścierania się metalu, kamieni oraz rodu, zarysowania, wgniecenia, uszczerbania, rozerwania bądź odkształcenia.

biżuterii już wcześniej objętej obcą ingerencją (np. naprawa)


11. W w/w przypadkach istnieje możliwość odpłatnej naprawy i odnowienia biżuterii na indywidualne zlecenie Klienta.


12. Naprawa, zmniejszenie lub powiększenie na własną rękę lub u innych jubilerów powoduje utratę prawa do udzielenia gwarancji przez Klienta na dany produkt.

13. Jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, Klientowi nie przysługuje prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

14. Jeśli stwierdzi się, że uszkodzenia produktu wynikają ze złego użytkowania, zniszczenia mechanicznego i innych wad za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, Klient zostanie poinformowany o ewentualnych kosztach naprawy i wysyłki oraz terminie realizacji naprawy produktu. Klient może również odmówić naprawy i zażądać odesłania z powrotem do niego produktu. W tym wypadku to Klient ponosi koszty wysyłki.


15. W sytuacji, gdy Administrator niezwłocznie usunie wskazaną wadę lub wymieni wadliwy towar, wówczas Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy czy obniżenia ceny. Jednak o każdej decyzji Klient zostanie poinformowany.

WYMIANA

1. Klient ma prawa wymiany towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą Sklepu KINGY, która określi czy dana wymiana jest możliwa.


3. Koszty wysyłki w dwie strony pokrywa Klient.


4. Wymiana jest możliwa tylko wtedy, gdy Produkt znajduje się w stanie nienaruszonym i nie nosi śladów używania, zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony. W innym przypadku Produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

5. Wymiana zostanie zrealizowana po otrzymania przesyłki przez Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. W sytuacji niemożności wykonania wymiany w tym terminie Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany (telefonicznie bądź mailowo) i wspólnie z Klientem zostanie podjęta decyzja dotycząca dalszego postępowania z wymienianym Produktem.ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROTY)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klienci KINGY posiadają prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania zakupionego towaru.

2. Klient nie ma obowiązku informowania Sklepu o przyczynie zwracanego Produktu.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

4. Zwracany Produkt można zwrócić jeżeli nie posiada żadnych śladów używania, uszkodzeń mechanicznych bądź widocznej obcej ingerencji (m. in. naprawa, zmniejszanie/zwiększanie Produktu).

5. Sklep zwraca Klientowi równowartość kosztu wysyłki jaki był poniesiony na dostarczenie produktu do Klienta (jeżeli taki koszt miał miejsce).

6. Sprzedający nie pokrywa kosztów wysyłki spowodowanej odstąpieniem Klienta od Umowy Sprzedaży Produktu.

7. Odpowiedzialność za przesyłkę nadaną przez Klienta ponosi Klient.

8. Odstąpić od umowy można dowolnej formie (dopuszczalnej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa). Jednocześnie Administrator w celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy sugeruje przykładowy sposób jego przebiegu. Jeżeli Klient zdecyduje się na jego wybór proszony jest postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Produktu KINGY

W celu ułatwienia procesu odstąpienia od umowy przygotowany został specjalny formularz odstąpienia od umowy. Nie jest to obowiązująca forma. Klient może złożyć odstąpienie od umowy bez wykorzystywania przykładowego formularza odstąpienia od umowy. Jednocześnie w treści oświadczenia przesyłanego w innej formie należy zawrzeć minimum informacji tj.:

Imię i nazwisko Klienta

Adres Klienta

Telefon kontaktowy i email Klienta

Numer zamówienia

Data nabycia produktu

Metodę płatności

Kwotę zwrotu za biżuterię

Kwotę zwrotu za przesyłkę poniesioną przy okazji kupna towaru (jeżeli taki koszt miał miejsce)

Dane do zwrotu (Imię i nazwisko, Adres, Numer rachunku bankowego)

9. Sklep potwierdzi otrzymanie oświadczenia/ formularza odstąpienia od umowy drogą mailową niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym oświadczenie zwrotu zostało złożone.

10. Klient po otrzymaniu w/w potwierdzenia zobowiązany jest niezwłocznie , nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania w/w potwierdzenia przesłać na adres Sklepu KINGY przesyłkę zawierającą:

zwracany produkt (zabezpieczony przed uszkodzeniem)

wypełniony formularz zwrotu

paragon fiskalny (fakturę VAT bądź inny dopuszczalny przez prawo Dokument Sprzedaży) oraz metkę aby można było potwierdzić zgodność z zamówieniem.

11. Sklep KINGY niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia do Sklepu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Produktów zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Produkt.

12. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów.

13. W przypadku, gdy Klient wykorzystuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sklep KINGY usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.